บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี ได้รับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


เลขที่ 252/120 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


ยินดีต้อนรับ และให้บริการลูกค้า SME ทุกท่าน
Call Center : 1611

0 2 - 6 9 4 - 3 6 5 6

0 8 5 - 6 8 9 - 6 0 0 0
0 2 - 6 9 3 - 3 3 3 0 (Fax)
Email Address : info@accountchannels.com

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท

(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและรับส่งเอกสารแล้ว)
PROMOTION แถมฟรี 5 รายการ
*กรุณาดูรายละเอียดด้านข้างสำหรับในเว็บไซต์ หรือด้านล่างสำหร้บในมือถือและแท็บเล็ต เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง


รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ ภาษีอากรครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรมด้วยทีมงานมืออาชีพขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานนำส่งภาษีได้ตรงเวลา
จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป


รับเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้าน เปิดบริษัทใหม่ จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี
ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น


นโยบายการทำงาน สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นนโยบายการทำงานด้าน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างมีระบบตรงตามกำหนด
เวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษา และชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

ขั้นตอนการรับเปิดบริษัทใหม่


1. เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ


2. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อเมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ สอบ และตอบรับว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นอนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ผู้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน


3. ประชุม จัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวนให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น ทำหนังสือบริคณห์สนธิ ประชุมตั้งบริษัทเป็นต้น การประชุมเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่น นอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น
จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเรียกเก็บ เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้


4. ผลการจดทะเบียนเมื่อจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลผ่านแล้ว จะได้รับเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

Our Vision


"เราจะเป็นทางเลือกแรก และทางเลือกเดียวของลูกค้าเสมอ"


ในการให้บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีOur Value


 • กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม

 • เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

 • ทำงานเป็นทีม

 • มีมุมมองที่กว้างไกล

 • มีเหตุผล

 • มุ่งเน้นผลงาน

 • เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ซื่อสัตย์มีคุณธรรม
 • Our Mission


  ภารกิจของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่
  รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี


  "เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา พร้อมอุทิศ และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี"
  PROMOTION

  จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท

  (รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและรับส่งเอกสารแล้ว)
  แถมฟรีอีก 5 รายการ

  1. ฟรี! ตรายาง

  2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

  3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

  (จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

  5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

  (จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท

  บริการรับทำบัญชี 3,500 บาท/เดือน

  (รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

  ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

  Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  รับสมัครพนักงาน

  พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

  พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

  พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

  พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

  เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

  โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

  พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

  ทนายความ 1 ตำแหน่ง

  พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

  พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

  ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

    www.nutthanond.com

  ธรรมะสำหรับทุกคน