สำนักบัญชี สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี ผู้สอบบัญชี  หน้าแรก        บริการรับทำบัญชี        บริการตรวจสอบบัญชี        บริการจดทะเบียนบริษัท        ผังเวปไซต์        ติดต่อ       Link  
สำนักบัญชี สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี ผู้สอบบัญชี
    ยื่นภาษีรายเดือน
    ลงบัญชีรายเดือน
    สรุปยอดบัญชี
    ประกันสังคม
    ครึ่งปี ภ.ง.ด.51
    ปิดงบ ภงด.50
    ตรวจสอบบัญชี
    จัดทำงบ BOI
    วางระบบบัญชี
    จดจัดตั้งนิติบุคคล
    จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
    จดเลิกชำระบัญชี
    ขอเลขผู้เสียภาษี
    จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ให้คำปรึกษาบัญชี
    ตัวแทนเข้าพบสรรพากร
    จดทะเบียนบริษัท
    สำนักงานบัญชี


สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี
ได้รับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Account Channels (Public) Co., Ltd. 

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 252/120 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร2 ชั้น24 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุทธิสาร)

ยินดีต้อนรับ และให้บริการลูกค้า SME ทุกท่าน

โทร: 
1 6 1 1 (Call Center)

โทรศัพท์  :  0 2 - 6 9 4 - 3 6 5 6 
โทรศัพท์มือถือ  :  0 8 5 - 6 8 9 - 6 0 0 0
โทรสาร(แผนกบัญชี): 0 2 - 6 9 3 - 2 6 0 0 
โทรสาร(แผนกการเงิน): 0 2 - 6 9 3 - 3 3 3 0 

  Email Address: info@accountchannels.com 


 รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท 

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

    
   สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ ภาษีอากรครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ  ในราคายุติธรรมด้วยทีมงานมืออาชีพขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานนำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป 
    

รับเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี 

จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

    
  เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้าน เปิดบริษัทใหม่ จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น 
     

นโยบายการทำงาน สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

    
  สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นนโยบายการทำงานด้าน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษา และชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี    
  

ขั้นตอนการรับเปิดบริษัทใหม่

  1. เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
  2. จัด ทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อเมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ สอบ และตอบรับว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นอนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ผู้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน
  3. ประชุม จัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวน ให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น ทำหนังสือบริคณห์สนธิ ประชุมตั้งบริษัทเป็นต้น การประชุมเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่น นอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเรียกเก็บ เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้
  4. ผลการจดทะเบียนเมื่อจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลผ่านแล้ว จะได้รับเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป


Our Vision: "เราจะเป็นทางเลือกแรก และทางเลือกเดียวของลูกค้าเสมอ” ในการให้บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
"เราจะเป็นทางเลือกแรก และทางเลือกเดียวของลูกค้าเสมอ"ในด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี


Our Value: 

1.กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม

2. เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

3. ทำงานเป็นทีม

4. มีมุมมองที่กว้างไกล

5. มีเหตุผล

6. มุ่งเน้นผลงาน

7. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม
Our Mission: ภารกิจของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
"เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา พร้อมอุทิศ และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี"

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

ขอบคุณที่ให้โอกาสนำเสนอบริการด้านต่าง ๆ ค่ะ
 สำนักบัญชี สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี ผู้สอบบัญชี

จดทะเบียนบริษัท

6,666 บาท

 


(รวมค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
และรับส่งเอกสารแล้ว)

แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่า
เพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จดPassword
(e-filing) เพื่อ
นำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็คทรอนิกส์
(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า) มูลค่า
3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01
password สำหรับ
ยื่นภาษีของลูกค้า
(จดที่ สำนักงานใหญ่
กรมสรรพากรพหลโยธิน)
มูลค่า 3,000 บาท

โครงการมอบ

เงินทุนทำธุรกิจ 

300,000บาท

สำหรับ SME


คลิกที่นี่

รับสมัคร

ประกวดเขียนแผนธุรกิจของคุณ

เปิดรับสมัคร 

วันนี้-30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศผล 15 ธันวาคม 2559

มอบรางวัล 

24 ธันวาคม 2559

สนใจกรุณาโทรสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1611
บริการรับทำบัญชี
3,500 บาท/เดือน(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)
 

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี
โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com


ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน
hr@AccountChannels.com


พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง
เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง
พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง
ทนายความ 1 ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง
พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง www.nutthanond.com
ธรรมะสำหรับทุกคน


| จดทะเบียนบริษัท | สำนักงานบัญชี | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link สำนักบัญชี สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี ผู้สอบบัญชี Copyright @ 2007 by Nayre Co.,Ltd. All Rights Reserved.