บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"

มาตรฐานการสอบบัญชี

หมวดรหัสเรื่อง
120
200-900
200
210
220
230
240
250
300-399
300
310
320
400-499
400
401
402
500-599
500
501
510
520
530
540
550
560
570
580
600-699
600
610
620
700-799
700
710
720
800-899
800
810
900-999
910
920
930
1008
 • แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
  ความรับผิดชอบ
  วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี
  ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
  การทุจริตและข้อผิดพลาด
  การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
  ความมีสาระสำคัญในงานสอบบัญชี
  การควบคุมภายใน
  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
  ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี-ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
  การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
  การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
  การดำเนินงานต่อเนื่อง
  คำรับรองของผู้บริหาร
  การใช้ผลงานของผู้อื่น
  การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น
  การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน
  การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
  การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
  (รายงานของผู้สอบบัญชี)ข้อมูลเปรียบเทียบ
  ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
  กรณีพิเศษ
  รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
  บริการเกี่ยวเนื่อง
  การสอบทานงบการเงิน
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน8
  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  - ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชี
PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท


 

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |