บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

Account Channels Holding Group (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"


มาตรฐานการสอบบัญชี


หมวดรหัสเรื่อง
120
200-900
200
210
220
230
240
250
300-399
300
310
320
400-499
400
401
402
500-599
500
501
510
520
530
540
550
560
570
580
600-699
600
610
620
700-799
700
710
720
800-899
800
810
900-999
910
920
930
1008
 • แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
  ความรับผิดชอบ
  วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี
  ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
  การทุจริตและข้อผิดพลาด
  การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
  ความมีสาระสำคัญในงานสอบบัญชี
  การควบคุมภายใน
  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
  ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชี-ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
  การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
  การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
  การดำเนินงานต่อเนื่อง
  คำรับรองของผู้บริหาร
  การใช้ผลงานของผู้อื่น
  การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น
  การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน
  การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
  การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
  รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
  (รายงานของผู้สอบบัญชี)ข้อมูลเปรียบเทียบ
  ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
  กรณีพิเศษ
  รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
  บริการเกี่ยวเนื่อง
  การสอบทานงบการเงิน
  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
  - ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชี

PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 6 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ทางอินเตอร์เน็ต

3. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า 3,000 บาท

4. พรี! ขอ Password ยื่นแบบภาษี ภ.อ.01 

(จดที่ กรมสรรพากรสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท

5. ฟรี! จองชื่อบริษัท

6. ฟรี! บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |