บริการเปิดห้างหุ้นส่วน

บริการเปิดห้างหุ้นส่วน ราคา 2,999 บาท
(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าจัดส่งเอกสารแล้ว)
แถมฟรี 6 รายการ

– ตรายาง
– จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ทางอินเตอร์เน็ต
– จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
– ขอ Password ยื่นแบบภาษี ภ.อ.01
– จองชื่อบริษัท
– บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดห้างหุ้นส่วน จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และการเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วน, วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง, ที่ตั้ง และจำนวนเงินของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการเปิดห้างหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อที่ตั้งขึ้นจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อที่ตั้งขึ้น โดยชื่อที่จะใช้ในห้างหุ้นส่วนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น

การเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภทหลักๆ

  1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น
  2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน