การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักความยั่งยืนเพื่อบริหารความเสี่ยงและ โอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจในการเป็นเสาหลักที่มั่นคงถาวรสำหรับ SMEs

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบัญชี โดยนำหลักการทำงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านหลักธรรมาภิบาล ที่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้ง
บริษัท ตลอดสู่การส่งเสริมบุคลากรและบริษัทให้มีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน ไม่เพียงแค่การดำเนินธุรกิจทางด้านบัญชีเท่านั้น แต่บริษัท ยังสนับสนุนทิศทางการพัฒนาธุรกิจ โดยวางรากฐานระบบบัญชีเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล พร้อมผลักดันให้บริษัทเติบโตเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แม้ในช่วงเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

ด้านความยั่งยืน
รางวัล CEO THAILAND AWARDS 2023 “ผู้บริหารแห่งปี” ในโครงการยกย่องและสรรค์สร้าง ผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ สาขาผู้บริหารด้านการส่งเสริมพัฒนา เพื่อสังคมและประเทศชาติ

ด้านธรรมาภิบาล
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ในโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมี คุณกุลณี อิศดิศัย (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ผู้มอบรางวัล

ด้านสังคม
รางวัล “เป็นองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” เนื่องจากได้ใช้ชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบพนักงานเป็นเนื้อผ้า CoolMode ซึ่งประโยชน์ของผ้า CoolMode นี้ยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สารจากประธานกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา (Honourary President & Consultant) สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี ต้องเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นำไปสู่ต้นทุน และภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านบัญชีอย่างยั่งยืน โดยพร้อมดูแลช่วยเหลือคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง และยกระดับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs โดย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้านบัญชี และตรวจสอบบัญชี อย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs กับการดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมให้มีศักยภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มไม่พึงประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯได้มีการจัดตั้ง สมาคมสร้างสมดุลให้โลก อยู่ในเครือของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) และได้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในองค์กร เช่น หลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “เป็นองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” เนื่องจากได้ใช้ชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบพนักงานเป็นเนื้อผ้า CoolMode ซึ่งประโยชน์ของผ้า CoolMode นี้ยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านธรรมาภิบาล
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ให้กับคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตามนโนบายของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ขับเคลื่อนคุณธรรม ได้แก่ สร้างสรรค์ความสำเร็จ ซื่อสัตย์ สามัคคี และสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้บอร์ดผู้บริหาร และพนักงานต่างมีส่วนร่วมในการระดมความคิด ผ่านโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องการต่อยอด และพัฒนาแผนงานเพื่อให้เกิดความคิด ค้นหาไอเดีย และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

นอกจากนี้ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้นำนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ของบริษัทฯ โดยยึดหลักการดูแลธุรกิจที่ดีขององค์กร เพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหลักการดูแลธุรกิจที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ในไทยให้มีคุณภาพธุรกิจที่ดีขึ้น โดย บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และได้มีส่วนร่วมสนับสนุน และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ บริษัทในเครือ ของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น โดยมี คุณกุลณี อิศดิศัย (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นเครื่องสะท้อนและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) พร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SMEs ท่ามกลางความไม่แน่นอน และความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน

ด้านสังคม
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะสำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างยาวนาน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ SMEs คือแนวทางที่ทางบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานระบบด้านบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านบัญชีมุ่งสู่การเป็น“สำนักงานบัญชีแห่งอนาคต” บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ด้านบัญชี ให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบงานด้านบัญชีในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เร่งปฏิรูปการดำเนินงาน ได้แก่ การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) การปฏิรูปผู้นำและศักยภาพ (Leadership & Potential Transformation) และการปฏิรูปทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ (People Skills Transformation)

ประธานกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา
(Honourary President & Consultant)

การวิเคราะห์ และกำหนดปัจจัยความยั่งยืน (Materiality Analysis)
กลไกการประเมินสาระสำคัญจะช่วยทำให้เข้าใจความยั่งยืนที่ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และยังมอบอำนาจหน้าที่อันทรงพลังในการจัดลำดับความสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยมีความสำคัญมากที่สุดไปยังน้อยสุด จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผลการประเมินประเด็นสาระสำคัญ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริบทที่พบว่าส่งผลต่อความยั่งยืน เช่น การฟื้นตัวของตลาดหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และการเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ความกังวลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ นำไปสู่การตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) จึงมีนัยสำคัญต่อด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้คน ในแต่ละมุมมองที่สำคัญ ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจำแนกความสำคัญออกเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ ไม่ว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขององค์กร ซึ่งจะส่งผลในระยะสั้นหรือระยะยาว

มุ่งสู่การเติบโตร่วมกันในระยะยาว
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี โครงสร้างของสังคม การบริโภคที่เปลี่ยนไป และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นการผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะสำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชีตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ “คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมคือ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้ผนวก ประเด็นด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับระบบงานด้านบัญชี และตรวจสอบบัญชี โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เกิดการเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้น และการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบาย บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการผลกระทบและประเด็นความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล ของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแนวทางการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ บูรณาการการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานโดยได้นำกรอบการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานบริการทางด้านบัญชี

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) พัฒนาแนวทางในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ (Inclusion List) กำหนดแนวทางเพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าแก่สังคม รวมไปถึงกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีการติดตามผล และมีการทบทวนกระบวนการเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

บริการที่ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ไม่ประสงค์ให้การสนับสนุน
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการพิจารณาตั้งแต่ลักษณะของผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจหรือโครงการที่ลูกค้าดำเนินการอยู่ โดยบริการที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้การสนับสนุน ดังนี้

 • ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือขัดต่อบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 • ธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบในการทำลายสภาพแวดล้อมหรือเป็นการบุกรุกทำลายระบบนิเวศหรือพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมหรือโบราณสถานที่สำคัญ
 • การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครอง
 • ธุรกิจที่เป็นการกักตุนสินค้าเพื่อการเก็งกำไรหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุน สินค้าเพื่อเก็งกำไร (Corner Market)
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือค้าอาวุธสงคราม
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงทางสังคม เช่น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ เป็นต้น
 • ธุรกิจหรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการล็อบบี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (พยายามส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแล)
 • บุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด
 • ผู้มีอิทธิพลมืด
 • บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

บริการสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ บริษัทฯ สนับสนุนการให้บริการกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
ผลการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา และแผนการดำเนินธุรกิจ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

 • ผลการดำเนินธุรกิจ
  100% ของการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs พิจารณาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยประเมินจากด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการดำเนินธุรกิจ ด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อผู้ประกอบการ SEMs ที่มีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งหมด