บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

Account Channels Holding Group (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"


99/99 อาคารออดิเตอร์ แชนแนล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 (สำนักงานใหญ่) 


135/5 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 6 ซอยนาทอง (รัชดาภิเษก 7)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
(สาขาอาคารอมรพันธุ์ 205)


ยินดีต้อนรับ และให้บริการลูกค้า SME ทุกท่าน0 2 - 6 9 3 - 3 3 3 0Email Address : info@accountchannels.com

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)


PROMOTION แถมฟรี 6 รายการ


*กรุณาดูรายละเอียดด้านข้างสำหรับในเว็บไซต์ หรือด้านล่างสำหร้บในมือถือและแท็บเล็ต เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้าเองสำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ และบริการจดทะเบียนการค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ


สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรมด้วยทีมงานมืออาชีพขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานนำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปรับเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนบริษัทและสำนักงานบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป


เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้าน เปิดบริษัทใหม่ จดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนการค้า สำนักงานบัญชี ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่นนโยบายการทำงาน สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี


สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นนโยบายการทำงานด้านบริการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษา และชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชีขั้นตอนการรับเปิดบริษัทใหม่


1. เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ


2. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อเมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ สอบ และตอบรับว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นอนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ผู้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน


3. ประชุม จัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวนให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น ทำหนังสือบริคณห์สนธิ ประชุมตั้งบริษัทเป็นต้น การประชุมเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่น นอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆเป็นต้น จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเรียกเก็บ เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้


4. ผลการจดทะเบียนเมื่อจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลผ่านแล้ว จะได้รับเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

Our Vision


"เราจะเป็นทางเลือกแรก และทางเลือกเดียวของลูกค้าเสมอ"


ในการให้บริการด้านจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้า รับเปิดบริษัทใหม่ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีOur Value

1. กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม
2. เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
3. ทำงานเป็นทีม
4. มีมุมมองที่กว้างไกล
5. มีเหตุผล
6. มุ่งเน้นผลงาน
7. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ซื่อสัตย์มีคุณธรรมOur Mission


ภารกิจของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สำนักงานบัญชี บริการด้านจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่
รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี


"เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา พร้อมอุทิศ และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี"
PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 6 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท

6. ฟรี! บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |