ควรรู้ 5 เรื่อง ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท

ควรรู้ 5 เรื่อง ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท

1.เลือกทำธุรกิจที่เป็นตัวเอง

ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ การจะเลือกทำธุรกิจสักอย่าง เราควรเริ่มทำจากความชอบ หรือเริ่มทำจากความถนัด ความเป็นมืออาชีพ โอกาสการตอบสนองของตลาดในช่วงเวลานั้น รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน

2.เลือกรูปแบบบริษัท

           2.1 เป็นเจ้าของคนเดียว

เป็นเจ้าของธุรกิจลงทุนคนเดียว การบริหารคล่องตัวเพราะตัดสินใจคนเดียว และแบกความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทไว้คนเดียว ทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา”

เมื่อเปิดบริษัท และต้องทำการยื่นแบบภาษี จะเป็น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

           2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนเป็นหุ้นส่วน ประเภทเดียวกัน คือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการทั้งหมด มีสถานะ เป็น “บุคคล” เปิดบริษัทด้วยการเสีย “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”

           2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

“หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด” หมายถึง หุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด ส่วนใหญ่เรียกว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”

“หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด” หมายถึง หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการจำกัดจำนวน คือไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไปเท่านั้น

           2.4 บริษัทจำกัด

มีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไปนำเงินมาร่วมกันลงทุน แบ่งออกเป็น “หุ้น” ซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน แต่ “ผู้ถือหุ้น” แต่ละคนอาจมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากันได้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ และมีส่วนรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่

3.ความรู้ด้านบัญชีและภาษี และหน้าที่ในบริษัท

ควรทำความเข้าใจโครงสร้างทางภาษีอากรเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางโครงสร้างภาษีและระบบเอกสาร วางแผนกลยุทธ์ทางภาษีเพื่อเสียภาษีอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ จัดทำบัญชี มีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และยื่นส่งภาษีต่างๆ ที่บริษัทต้องจัดทำ

และนำส่งให้สรรพากรทุกเดือน

4.แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจสำคัญมาก เป็นตัวขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของบริษัท ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งแผนธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างทาง โดยต้องมีการ

กำหนดแผน เช่น รายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุน จะดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร

5.ดูเรื่องกฎหมายให้ดี

ควรศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมายแรงงานเบื้องต้น ทำสัญญาจ้างแรงงานเมื่อมีพนักงาน กำหนดระเบียบพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน ทำประมาณการเงินการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด รวมไปถึงกฎหมายระเบียบบริษัท การจัดตั้งบริษัท