ธุรกิจปัง! วางแผนการเงินอย่างไร

ธุรกิจปัง! วางแผนการเงินอย่างไร

ความรู้บัญชีเบื้องต้น

การทำบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจและการวางแผนทางการเงิน ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีกำไรมากหรือน้อย ด้วยการทำงบการเงิน จะทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจน และนำมาตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในอนาคตได้

การตรวจสอบกระแสเงินสดอยู่เสมอ

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทมีรายได้เท่าไร การตรวจสอบกระแสเงินสดเข้า-ออกของกิจการเป็นประจำ ทำให้ทราบว่าธุรกิจมีรายรับและรายจ่ายจากช่องทางไหนบ้าง มีกำลังเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ โดยกระแสเงินสดเข้าหรือเงินสดรับ มาจากการขายสินค้า การขายสินทรัพย์ เป็นต้น  ส่วนกระแสเงินสดออก หรือการจ่ายเงิน มาจากการนำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรานำมาวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายต่อไปได้

การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

ผู้ประกอบต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง และเตรียมแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้ผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการรับมือและบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในระยะยาว

การมีเงินทุนสำรอง

เงินทุนสำรอง คือสิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องเตรียมเงินสำรองให้เหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมเงินสำรองไว้เสมอ เมื่อกระแสเงินสดติดลบ ยังมีเงินไว้หมุนเวียนในธุรกิจ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่หากกระแสเงินสดไม่เพียงพอ อาจจะต้องหาแหล่งกู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไป

การจัดเตรียมแหล่งเงินทุน

ในกรณีที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทางบริษัทก็จำเป็นจะต้องมองหาแหล่งเงินทุนภายนอกเข้ามาช่วย ผ่านการขอสินเชื่อต่างๆ โดยแหล่งเงินทุนที่กิจการจะนำมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กิจการนั้น ควรเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ

มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ

การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ลดความกังวลเรื่องภาษีและการตรวจสอบย้อนหลัง และยังป้องกันการทุจริตได้