ควรรู้! ทำไมผู้ประกอบการถึงควรทำบัญชี

ควรรู้! ทำไมผู้ประกอบการถึงควรทำบัญชี

ทราบผลการดำเนินการของกิจการ

ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุน มากน้อยแค่ไหน มีรายได้เท่าไหร่ เพราะกระบวนการทางด้านบัญชีจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจ

สถานะทางการเงินของกิจการ

ทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการ ทั้งทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาสินทรัพย์ของบริษัท จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อมูลในการวางแผน

เป็นข้อมูลในการวางแผน เช่น การตลาด การตัดสินใจขยายธุรกิจ และสามารถใช้วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้กิจการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

เอกสารในการหาแหล่งเงินทุน

เป็นเอกสารอย่างหนึ่งในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่