บริการทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี (Bookkeeping)

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี “ผู้จัดทำบัญชี” อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี

 • เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พ.ร.บ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด
 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

เราช่วยให้คุณวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

ขอบเขตงานบริการ

 • บริการด้านบัญชีการเงิน
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 • ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 • วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
 • จัดทำบัญชีด้วย Software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด , จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงก์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
 • ปิดงบการเงิน อัปเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 • จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่
  • งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)
  • ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
  • ข้อมูลลูกหนี้
  • เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี