นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหน้านี้
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือองค์กรอื่นใดที่ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด
คำนิยาม
"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเขาถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยสำนักงานบัญชี

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการในด้านการบัญชี ยื่นภาษี และจดทะเบียนบริษัท

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุและสามารถระบุได้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทฯ ครอบคลุมถึง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด

บริษัทฯ คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย

 • ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลากรของบริษัทฯ : ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ที่กี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ เช่น ข้อมูลการทำงาน ตำแหน่งงาน และสิทธิการใช้งานระบบภายใน
 • ผู้สมัครงาน : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สนใจสมัครงานกับบริษัทฯ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ถูกถ่ายภาพ : ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกถ่ายภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด

 บริษัทฯ มีความใส่ใจในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลจะสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับความเป็นส่วนตัว และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • ให้บริการจดทะเบียนบริษัท บริการทางบัญชีและภาษี และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของลูกค้า ในขอบข่ายการให้บริการของบริษัทฯ
 • ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • พัฒนาและปรับปรุงบริการที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ส่งเสริมและตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการ

บริษัทฯ ทำการปรับปรุงและให้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำขอจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกดำเนินการตามหลักการของความถูกต้อง ความเป็นธรรม ความครบถ้วน และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านนานเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดการใช้บริการ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้ว เช่น กรณีที่มีการส่งเงินครบกำหนดเข้ากองทุนประกันชีวิต หรือกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอคัดค้าน ขอลบ หรือขอจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนด
ตามกฎหมาย

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีการดำเนินการในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการสูญหายของข้อมูล และจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น เช่น พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะต้องยึดมั่นและทำการปกป้องข้อมูลตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ของท่าน เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกับท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้ว บริษัทฯ ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อทราบถึงกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ช่องทางติดต่อบริษัทฯ
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่
ที่อยู่ในการติดต่อ : บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) 135/5 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 6 ซอยนาทอง (รัชดาภิเษก 7) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (สำนักงานใหญ่)