ควรจัดการ ภาษี อย่างไร ให้ประหยัดขึ้น

ควรจัดการ ภาษี อย่างไร ให้ประหยัดขึ้น

ผู้ประกอบการควรจะบริหารภาษีอย่างผู้มีความรู้กฎหมาย เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมาย และยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เข้าใจเรื่องการจ่ายภาษี

ผู้ประกอบการต้องศึกษาความรู้เรื่องภาษีให้เกิดความเข้าใจ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำบัญชี และการยื่นภาษี ผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนภาษีได้ ก็ต่อเมื่อทราบว่าต้องยื่นแบบภาษีใดบ้าง

ค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัท ต้องซื้อในนามบริษัทเท่านั้น

เมื่อเกิดการซื้อหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ต้องซื้อในนามบริษัทเท่านั้น และต้องให้ผู้ขายออกเป็น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือบิลเงินสดที่มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ขาย และต้องระบุชื่อบริษัทของเราด้วย เพื่อเป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายของบริษัท

จัดเก็บเอกสารบัญชีและภาษีให้ครบถ้วน

ต้องจัดเก็บเอกสารบัญชีและภาษีไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นสรรพากร หรือเมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ อย่างน้อย 5-10 ปี

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

คำนวณภาษีที่บริษัทจะต้องจ่าย โดยจะใช้สูตร

(รายได้ ทั้งหมดของกิจการก่อนหักภาษี – ค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่าย เฉพาะที่สรรพากรยอมรับ) = กำไรสุทธิ แล้วนำกำไรสุทธิที่ได้มาคิดภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล