6 ขั้นตอน เปิดบริษัท

6 ขั้นตอน เปิดบริษัท

  1. เตรียมชื่อเปิดบริษัท สำหรับจัดตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบชื่อ ซึ่งจะต้องไม่คล้ายหรือซ้ำกับชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เคยเปิดบริษัทไปแล้ว
  2. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท เมื่อชื่อที่จองไว้นายทะเบียนรับรองชื่อเรียบร้อยแล้ว ว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นผู้จัดตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิลงลายมือชื่อผู้ร่วมจัดตั้งทุกคน
  3. ประชุมจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้จัดตั้งบริษัทจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแล้ว นัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนเปิดบริษัทครบตามจำนวน ให้ผู้จัดตั้งบริษัทนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระการประชุมควรประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท การเลือกแต่งตั้งกรรมการการกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และการกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น
  4. ผู้จัดตั้งบริษัทมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แทนผู้จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในนามบริษัท มีหน้าที่เรียกเก็บ เงินค่าหุ้นโดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%
  5. กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้ง ทำการขอเปิดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทน
  6. ผลการเปิดบริษัท เมื่อเปิดบริษัทเป็นนิติบุคคลผ่านแล้ว จะได้รับเอกสารหนังสือสำคัญการเปิดบริษัท หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่บริษัทพึงมีตามกฎหมายต่อไป

          หากต้องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลา การใช้บริการรับเปิดบริษัท ผ่านสำนักงานบัญชีหรือผู้ให้บริการรับเปิดบริษัท ที่มีความชำนาญ จัดการแทนก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทได้ เป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมเอกสารด้วยตัวเอง ใช้เวลาเพียง 5 วัน เท่านั้น ถือว่าสะดวกและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

รับคำปรึกษาฟรี!

บริการเปิดบริษัท 6,666 บาท (รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

โทรปรึกษา Call Center 1611, 1493

รับคำปรึกษา