ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 คืออะไร

ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 คืออะไร

การเสียภาษีเงินได้เงินนิติบุคคล ตามกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ ตอนกลางปี และตอนปลายปี

แบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนกลางปี และ แบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนปลายปี ซึ่งผู้ประกอบการต้องกรอก เซ็นรับรองแบบโดยกรรมการหรือฝ่ายบัญชี ผู้สอบบัญชี กรณียื่นที่เคาท์เตอร์กรมพัฒนาธุรกิจฯ ต้องแนบงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรอง แต่ถ้ายื่นผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมไม่ต้องแนบงบการเงิน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร