บริการทำบัญชี

12พ.ค., 23

6 ขั้นตอน เปิดบริษัท

ผู้ประกอบการเริ่มทำธุรกิจเริ่มมองเห็นความจำเป็นของการเปิดบริษัท เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น การเปิดบริษัท ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และยังใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นขอสินเชื่อต่างๆ โดยการเปิดบริษัทมีด้วยกัน 6 ขั้นตอน
27เม.ย., 23

ควรรู้ 5 เรื่อง ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท

ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะเปลี่ยนจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา มาเป็นเป็นนิติบุคคล หรือต้องการเปิดบริษัทเป็นนิติบุคคล ควรพิจาณาปัจจัยหลักๆ 5 เรื่องนี้
09เม.ย., 23

ทำไม? ธุรกิจ ต้องตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชี ตามกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น
08เม.ย., 23

จดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท ยุ่งยากหรือไม่

การจดเปลี่ยนแปลงเกือบทุกรายการ หากบริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือบริษัทมีการขึ้นประกันสังคมด้วย หลังจากจดเปลี่ยนแปลงที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมด้วย การคิดค่าบริการ จะคิดค่าบริการแต่ละรายการ ซึ่งทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิด 2 รายการขึ้นไป
27มี.ค., 23

ธุรกิจปัง! วางแผนการเงินอย่างไร

การทำบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจและการวางแผนทางการเงิน ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีกำไรมากหรือน้อย ด้วยการทำงบการเงิน จะทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจน และนำมาตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในอนาคตได้
12มี.ค., 23

5 เรื่องประกันสังคม ที่นายจ้างต้องรู้

ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2480 และเริ่มพัฒนาเรื่อยมาจนเกิดเป็นสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งหลักการก็คือจะมีการหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน
02มี.ค., 23

ควรรู้! ทำไมผู้ประกอบการถึงควรทำบัญชี

กิจการที่เป็นนิติบุคคล จำเป็นต้องมีการทำบัญชี เพื่อบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงจำแนกและสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชี ใช้ในการตัดสินใจการดำเนินกิจการของผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ
23ก.พ., 23

5 ภาษี ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

เมื่อเปิดบริษัทแล้ว “ภาษี” คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอเมื่อทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้วางแผนรับมือได้อย่างถูกต้อง มีภาษีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องรู้
01ก.พ., 23

วางระบบบัญชีที่ดี มีประโยชน์อย่างไร

การจัดให้มีระบบบัญชีที่ดี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว
30ม.ค., 23

ควรจัดการ ภาษี อย่างไร ให้ประหยัดขึ้น

ผู้ประกอบการควรจะบริหารภาษีอย่างผู้มีความรู้กฎหมาย เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมาย และยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ