ทำไม? ธุรกิจ ต้องตรวจสอบบัญชี

ทำไม? ธุรกิจ ต้องตรวจสอบบัญชี

1. ช่วยลดความผิดพลาด ตรวจสอบเพื่อการประเมินความเสี่ยง

การตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้งบการเงินนั้นเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากเราพบข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบบัญชี ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อนหรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันท่วงที

2. มั่นใจในงบการเงินทำให้จัดสรรงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดเผยงบการเงินได้อย่างมั่นใจ งบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินไปสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้ดีขึ้น

การตรวจสอบบัญชี เปรียบเหมือนเป็นหลักประกันขององค์กร ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน และประสิทธิผลของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งด้านบริหาร หรือด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การตรวจสอบบัญชียังเป็นประโยชน์ และสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอกได้ เพราะฉะนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชีโดยเฉพาะ ให้เข้ามาตรวจสอบ และให้ความเห็นรับรองต่องบการเงินของบริษัท