วางระบบบัญชีที่ดี มีประโยชน์อย่างไร

วางระบบบัญชีที่ดี มีประโยชน์อย่างไร

การจัดให้มีระบบบัญชีที่ดี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

– สามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ

– สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว

– เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้

– สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น

– สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากร ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร

– ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ช่วยประมวลผลข้อมูลทางบัญชีที่มีปริมาณมากให้ถูกต้อง ทันเวลา และมีระบบการตรวจสอบที่มาที่ไปของรายการในงบการเงิน โดยสามารถดูย้อนหลังรายการที่บันทึกบัญชีไปจนถึงไฟล์เอกสารที่เก็บไว้

– มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลของธุรกิจถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นความลับขององค์กร