I – Integrity

บริการทำบัญชีต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและบันทึกทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและบันทึกทางการเงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงหรือการถูกโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

Share