บริการจดร้านค้าพาณิชย์ และคณะบุคคล

การเปิดร้านค้าพาณิชย์ เป็นเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการค้าขาย ซึ่งใช้กับธุรกิจค้าขายขนาดเล็ก ทำกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน

การเปิดร้านค้าพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจออนไลน์ มีการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ตามแพลตฟอร์มนั้นๆ และมีร้าน, เพจ และเว็บไซต์เป็นของตัวเอง จะต้องจดเปิดร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จดคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันเพื่อกระทำกิจการที่เงินได้พึงประเมินร่วมกัน แต่ไม่มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ทำนั้น เพื่อให้คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลมีความหมายครอบคลุมรูปแบบของหน่วยธุรกิจทุกชนิดที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงดำเนินการร่วมกัน เช่น ชมรมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโรงเรียน