บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%

ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายได้ดังกล่าว คือ ยอดขายหรือรายรับจริง ๆ ที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอจดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ประกอบกิจการโดยไม่ทำการจด จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ